Podmienky pre zapožičanie vozidla


Prenajímateľ sa zaväzuje:

 

1. zapožičať zákazníkovi vozidlo na čas dohodnutý v zmluve o zapožičaní vozidla /ďalej len zmluva/,

2. pred odovzdaním vozidla zákazníkovi, skontrolovať všetky funkčné časti a vybavenie vozidla     a oboznámiť zákazníka s jeho obsluhou,

3. odovzdať zákazníkovi vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt.Nájomca sa zaväzuje:

 

1. pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu,

2. oboznámiť sa s týmito podmienkami, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie,

3. uhradiť vopred sumu 300,-€ ako kauciu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla, pre prípad škodovej udalosti,

4. dodržiavať zákon č.315/96 Z. z. a s ním súvisiace predpisy,

5. zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť,

6.pristaviť vozidlo k technickej prehliadke v dohodnutých intervaloch. Pri nedodržaní počtu najazdených kilometrov, požičovňa účtuje 0,33 €/1 km nad stanovený limit,

7.vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode
bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, vypracovať písomnú správu o nehode, do 24 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť udalosť požičovni a ak je to potrebné v lehote do 10 dní ohlásiť vznik poistnej udalosti poisťovni. Spoluúčasť zákazníka na hradení takto vzniknutej škody je 300,-€,

8. nepožičať vozidlo / nezverovať jeho riadenie / inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované,

9. v prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise môže zákazník vykonať takéto opravy bez predchádzajúceho súhlasu požičovne iba v prípade, ak cena za opravu nepresiahne 50,- €. Cena takejto opravy / pokiaľ jej potreba nevyplynula z porušenia dohodnutých podmienok / sa zákazníkovi preplatí na základe faktúry za opravu,

10. opravy v pneuservise vykoná nájomca na vlastné náklady,

11. v prípade straty alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov od vozidla nájomca zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výšku stanoví prenajímateľ maximálne však 300,- €.

12. vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy, s plnou nádržou vopred dohodnutého paliva t.j. nafty. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. V prípade nedotankovanej nádrže nájomca uhradí paušálny poplatok 50,-€. V prípade hrubého znečistenia interiéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 150,-€,

13. po uplynutí doby zapožičania vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 249a Trestného zákona a na zákazníka bude podané trestné oznámenie. Požičovňa je oprávnená požadovať zaplatenie pokuty 50,-€ za každý deň po termíne, kedy malo byť vozidlo vrátené,

14. výpovedná lehota pri prenájme vozidla na dobu neurčitú, je stanovená na dobu jedného mesiaca,pričom v individuálnych prípadoch môže byť skrátená, nie však na menej ako 7 dní. Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Občianskeho zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami. Ceny a pokuty v zmluve a podmienkach sú uvedené bez DPH.

 

 

V Bratislave dňa:

 

 

 

               Prenajímateľ:......................................                                                          Nájomca:...........................................